Quản lý rủi ro tín dụng đối tác

  • (0 đánh giá)

Bạn sẽ học được gì

• Hiểu biết về các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng đối tác
• Áp dụng các kỹ thuật giảm thiểu rủi ro tín dụng đối tác
• Các biện pháp điều chỉnh để giảm yêu cầu về vốn
• Biết các phương pháp quản lý rủi ro đối tác hiệu quả

Giới thiệu khóa học


ĐÂY LÀ KHÓA HỌC THIẾT KẾ RIÊNG CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Nếu Ngân hàng bạn cần khóa học như vậy, hãy liên lạc ARFQuant theo số hotline: 0898 498 158  để biết thêm chi tiết.

Ai nên tham gia khóa học này:

• Bộ phận Quản lý rủi ro tín dụng
• Bộ phận chính sách Tín dụng
• Bộ phận phát triển sản phẩm tín dụng
• Bộ phận dự án Basel
• Bộ phận giao dịch công cụ phái sinh
• Kiểm toán viên nội bộ

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Chủ đề 1 - Khái niệm cơ bản về rủi ro tín dụng đối tác

• Quan điểm lịch sử
• Thị trường phái sinh OTC
• Đo lường rủi ro
• Khẩu vị rủi ro


Chủ đề 2 – Biện pháp giảm thiểu rủi ro
• Văn bản hóa
• Netting
• Tài sản thế chấp
• Clearing
• Kết hợp nhiều biện pháp


Chủ đề 3 - Điều chỉnh giá trị tín dụng, CVA
• Định nghĩa CVA và tính CVA
• Điều chỉnh giá trị nợ, DVA
• Rủi ro Wrong –way
• Các thách thức Tổ chức

 

Chủ đề 4 - Các khía cạnh CVA - Hướng tới XVA

• Điều chỉnh giá trị nguồn tài trợ, FVA
• Nguồn vốn
• Tỷ lệ đòn bẩy
• Chỉ số thanh khoản


Chủ đề 5 - Quản lý rủi ro của đối tác và CVA
• Bảo hiểm rủi ro CVA.
• Đối tác thanh toán bù trừ trung ương (CCP)
• Quản lý các đối tác trong trường hợp căng thẳng hoặc phá sản

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

ARFQuant
43 học viên 19 khóa học

ARFQuant (Actuarial science - Risk management - Finance - Quantitative) is a consulting firm founded by the collaboration of experts from Europe and Vietnam in the fields of Actuary, Risk Management, and Corporate Finance. Our experts have practicing and consulting experience for over 20 years in various markets such as France, Belgium, UK, USA, Spain, and Vietnam. We are proud of providing advisory services and technical training in areas such as financial, econometric, and statistical modeling for insurance companies, banks, fund management companies which help their management to make decisions based on quantitative and scientific information.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%