Quản lý rủi ro hoạt động

  • (0 đánh giá)

Bạn sẽ học được gì

• Có thể mô tả các yếu tố của một Khung quản lý rủi ro và lựa chọn các yếu tố để áp dụng tại doanh nghiệp của bạn.
• Có thể quản lý một chương trình đánh giá rủi ro hoạt động và áp dụng tại doanh nghiệp
• Có thể mô tả các sự kiện rủi ro hoạt động, các chỉ số rủi ro chính (KRIs) và báo cáo và tạo ra một khung KRI.
• Có thể nhận ra cách quản lý rủi ro hoạt động nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh tổng thể và tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp.

Giới thiệu khóa học


ĐÂY LÀ KHÓA HỌC THIẾT KẾ RIÊNG CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Đây là khóa học đã được các Ngân hàng mời ARFQuant giảng dạy riêng cho phòng QLRR Hoạt động, Kiểm toán nội bộ, Ban dự án Basel 2 tại hội sở tham dự.

Nếu Ngân hàng bạn cần khóa học như vậy, hãy liên lạc ARFQuant theo số hotline: 0898 498 158  để biết thêm chi tiết.

 

Chủ đề 1: Vai trò của quản lý rủi ro trong các dịch vụ tài chính sau khủng hoảng


Chủ đề 2: Quản trị rủi ro
1. Quản trị (Nguồn gốc của Quản trị doanh nghiệp, Quản trị rủi ro và Lập kế hoạch Chiến lược, Các nguyên tắc Quản trị Rủi ro)
2. Con người, vai trò và trách nhiệm (Hội đồng quản trị, CRO, báo cáo, hệ thống và văn bản)
3. Quy trình (Lý thuyết, Quy trình Quản lý Rủi ro, Kết quả, Sự Phát triển Quản trị Rủi Ro)


Chủ đề 3. Khung Quản lý rủi ro
1. Năng lực rủi ro (Nguồn lực và Năng lực Rủi ro, Thử nghiệm và phục hồi Căng thẳng, Thiết lập Năng lực Rủi ro)
2. Mức chấp nhận rủi ro (Mức chấp nhận rủi ro trong một tổ chức, một ví dụ về Khẩu vị rủi ro)
3. Chính sách về rủi ro (Giới thiệu về các chính sách, cấu trúc của một chính sách rủi ro, vai trò chính sách rủi ro trong một tổ chức, chính sách bảo hiểm)
4. Định giá rủi ro (Giới thiệu về định giá rủi ro, Mối tương quan giữa các yếu tố bên ngoài và bên trong trong việc định giá, Chi phí vốn)
5. Văn hoá rủi ro (Văn hoá rủi ro, lãnh đạo và văn hoá rủi ro, vai trò của chức năng quản lý rủi ro trong tạo lập văn hoá rủi ro, vị trí của các nhân viên khác trong văn hoá rủi ro, đánh giá văn hoá rủi ro)


Chủ đề 4: Đánh giá rủi ro
1. Đánh giá rủi ro (Tổng quan, Chu kỳ đánh giá)
2. Các kịch bản rủi ro ('Top Down' Nhận dạng, hội thảo, ví dụ kịch bản dự phòng (DR)
3. Các mô hình đánh giá quy trình ('Bottom Up', Kiểm soát Nhận dạng (Liên kếtTop-Down và Bottom-Up), Đánh giá quy trình, Khung Kiểm soát và Đánh giá)
4. Các vấn đề về Rủi ro Hoạt động (Nhận diện vấn đề phát sinh và Thiết kế, Lập Kế hoạch Hành động, Quản lý vấn đề, Rủi ro còn lại, Thẩm định việc quản trị)
5. Các chủ đề về đánh giá rủi ro khác (Đánh giá rủi ro các sản phẩm mới và hoạt động mới, đánh giá rủi ro và các dịch vụ bên thứ ba)

Chủ đề 5: Thông tin về rủi ro

1. Giới thiệu (Khẩu vị rủi ro và Hồ sơ rủi ro, tổn thất dự kiến-expected loss, tổn thất bất ngờ -unexpected loss)
2. Điều tra tổn thất (Sự cố rủi ro hoạt động & điều tra, thu thập dữ liệu tổn thất, định lượng tổn thất, Khoanh vùng sự kiện, dữ liệu mất mát bên ngoài)
3. Các chỉ số rủi ro trọng yếu (KRIs) (Giới thiệu về KRIs, Lựa chọn KRIs thích hợp, Các KRIs phụ thuộc lẫn nhau, Thực hiện KRI, Khung, Báo cáo rủi ro và Công cụ, Model dữ liệu, Luồng công việc, Báo cáo)


Chủ đề 6: Mô hình rủi ro
1. Vốn hóa và rủi ro (Basel II và Vốn rủi ro Hoạt động, Tần suất và mức độ nghiêm trọng, Kết hợp Phương pháp Tiếp cận, Phân bổ vốn)


Chủ đề 7: Giảm nhẹ bảo hiểm
1. Giới thiệu giảm thiểu rủi ro thông qua Bảo hiểm
2. Phân loại rủi ro và biện pháp giảm thiểu rủi ro tương ứng
3. Các tiêu chuẩn kiểm tra về mức giảm thiểu bảo hiểm
4. Tính toán mức vốn được giảm trừ từ hoạt động bảo hiểm đem lại

 

 

 

 

 

 

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

ARFQuant
43 học viên 19 khóa học

ARFQuant (Actuarial science - Risk management - Finance - Quantitative) is a consulting firm founded by the collaboration of experts from Europe and Vietnam in the fields of Actuary, Risk Management, and Corporate Finance. Our experts have practicing and consulting experience for over 20 years in various markets such as France, Belgium, UK, USA, Spain, and Vietnam. We are proud of providing advisory services and technical training in areas such as financial, econometric, and statistical modeling for insurance companies, banks, fund management companies which help their management to make decisions based on quantitative and scientific information.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%