Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ

 • (0 đánh giá)

Bạn sẽ học được gì

Sau khi tham gia khóa học này, học viên có thể

• Hiểu tiêu chí cho một mô hình đánh giá tín nhiệm hiệu quả
• Hiểu được yêu cầu từ quan điểm của nhà điều hành
• Thực tiễn tốt nhất trong xây dựng mô hình tín dụng
• Biết cách xác nhận mô hình tín dụng
 

Giới thiệu khóa học


Khóa học 3 ngày bao gồm thực hành trên Excel.

Yêu cầu học viên có kiến thức về thống kê và biết sử dụng Excel. 

Cần đem máy tính sách tay khi tham gia khoá học

Ai nên tham gia khóa học này:

• Người lập mô hình tín dụng,
• Các nhà phát triển thẻ điểm tín dụng,
• Các nhà quản lý tín dụng,
• Các nhà phân tích tín dụng Nhóm dự án Basel,
• Những người tham gia vào việc kiểm tra / xác nhận và kiểm tra mẫu

 

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Quy trình chung
 • Bài 2: Cấu trúc và tái cấu trúc các khoản tín dụng
 • Bài 3: Tổng quan pháp luật về Vỡ nợ
 • Bài 4: Biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng
 • Bài 5: Kỹ thuật xử lý rủi ro tín dụng
 • Bài 6: Khủng hoảng tín dụng
 • Bài 7: Sản phẩm phái sinh tín dụng
 • Bài 8: Các mô hình rủi ro tín dụng thông dụng
 • Bài 9: Vai trò và các hạn chế của mô hình
 • Bài 10: Khung đánh giá rủi ro tín dụng
 • Bài 11: Các phương pháp xếp hạng thông dụng
 • Bài 12: Phân tích chỉ số
 • Bài 13: Phân tích khác biệt
 • Bài 14: Xác suất vỡ nợ (PD)
 • Bài 15: Xếp hạng bên ngoài
 • Bài 16: Các ma trận dịch chuyển hạng
 • Bài 17: Phân tích hệ thống nguyên nhân
 • Bài 18: Audit trail
 • Bài 19: Đánh giá
 • Bài 20: Phương pháp tiếp cận Mô đun
 • Bài 21: Dữ liệu
 • Bài 22: Xây dựng mô hình
 • Bài 23: Tích họp các mô hình trong quy trình
 • Bài 24: Chuỗi thời gian và "thiên nga đen"
 • Bài 25: Các vấn đề vĩ mô
 • Bài 26: Sử dụng đúng và sai mô hình tín dụng
 • Bài 27: Xây dựng mẫu
 • Bài 28: Basel I, Basel II, Basel III
 • Bài 29: Phương pháp tiếp cận nội bộ (IRB)
 • Bài 30: Tổn thất khi phá sản (LGD)
 • Bài 31: Giá trị rủi ro tại thời điểm phá sản (EAD)
 • Bài 32: Thẩm định theo Basel II/III
 • Bài 33: Các mô hình của nhà cung cấp được các nhà quản lý xem xét
 • Bài 34: Quy trình phê duyệt mô hình
 • Bài 35: Mô hình chấm điểm
 • Bài 36: Các công ty xếp hạng
 • Bài 37: Dự báo giá trị tổn thất khi phá sản
 • Bài 38: Tương quan tín dụng
 • Bài 39: Lập mô hình tín dụng dựa trên danh mục

Thông tin giảng viên

ARFQuant
31 học viên 12 khóa học

ARFQuant (Actuarial science - Risk management - Finance - Quantitative) is a consulting firm founded by the collaboration of experts from Europe and Vietnam in the fields of Actuary, Risk Management, and Corporate Finance. Our experts have practicing and consulting experience for over 20 years in various markets such as France, Belgium, UK, USA, Spain, and Vietnam. We are proud of providing advisory services and technical training in areas such as financial, econometric, and statistical modeling for insurance companies, banks, fund management companies which help their management to make decisions based on quantitative and scientific information.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%